Regulamin PTVS

Regulamin PTVS

 • 1
  WSTĘP I DEFINICJE
 • Właścicielem, Wydawcą i Administratorem serwisu jes Studio Intro TVS&BTM z siedzibą w Suwałkach, ul.Falka 1 lok 18.
 • Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady korzystania z działu ogłoszeniowego serwisu tvsuwalki.pl, zwanego w dalszej części Regulaminu Planszową Telewizją Suwałki (PTVS).
 • Definicje:
 • OGŁOSZENIE DROBNE – statyczny slajd zawierający tekst liczący do 15 słów (określenie „tel. xxx xxx xxx” – liczony jest jako jedno słowo), nie związany z działalnością gospodarczą i zlecony do publikacji przez osobę fizyczną. Tekst umieszczany jest na tle szablonu, publikacja jest bezpłatna,
 • OGŁOSZENIE PLANSZOWE – statyczny slajd z tekstem o długości do 500 znaków (łącznie ze spacjami), bez elementów graficznych (logotypów, zdjęć, schematów, map itp.). Umieszczany jest na jednolitym, białym tle, publikacja jest usługą płatną,
 • REKLAMA PLANSZOWA – statyczny slajd zawierający tekst, zdjęcia, logotypy itp. elementy graficzne, nadesłany przez Użytkownika lub zlecony do wykonania TVSuwałki. Wykonanie i publikacja slajdu są usługami płatnymi.
 • Usługa “PTVS” polega na wprowadzeniu i utrzymaniu ogłoszenia/reklamy Użytkownika w wydzielonej dla ogłoszeń części portalu tvsuwalki.pl.
 • Koszt publikacji ogłoszenia/reklamy zależny jest od wybranych opcji i przedstawiony użytkownikowi przed publikacją (wycena odbywa się przez odpowiedź na wysłanie formularza „Wycena”).
 • Użytkownik zleca Portalowi świadczenie usługi PTVS poprzez wysłanie formularza ” Dodaj/ zamów ogłoszenie”
 • Wysłanie formularza dodaj/zamów jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
 • 2
  OBOWIĄZEK PRZESTRZEGANIA PRAWA
 • Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z usługi w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów ani innych przepisów prawa oraz ponosi odpowiedzialność za publikowaną treść.
 • Dane kontaktowe Użytkownika podane w ogłoszeniu służą do nawiązania kontaktu z ogłoszeniodawcą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a w szczególności ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.
 • Dane osobowe osób fizycznych zawarte w formularzach służących wycenie lub zamówieniu usługi są przetwarzane przez administratora serwisu wyłącznie w celu prawdłowej obsługi wyceny i realizacji zamówienia, po czym są trwale usuwane.
  3
  ZAMAWIANIE USŁUGI
 • Zamówienie usługi następuje poprzez wysłanie formularza “Dodaj ogłoszenie/ Zamów PTVS”.
 • Publikacja slajdu dokonywana jest na podstawie danych zawartych w prawidłowo wysłanym formularzu zlecenia.
 • Ogłoszenie publikowane jest na okres wybrany prze użytkownika (dostępne opcje: 7 dni, 14 dni, 30 dni, kwartał, pół roku, rok).
 • O kolejności publikacji decyduje termin złożenia prawidłowego zlecenia.
 • Zlecenie produkcji slajdu należy zawrzeć w polu treści ogłoszenia (formularz zamówienia). Do formularza zamówienia należy załączyć pliki graficzne, które mają znaleźć się w finalnym slajdzie. Możliwe jest również zalączenie gotowego slajdu – warunki techniczne zostaną podane w odpowiedzi na przesłany formularz wyceny. Użytkownik nadsyłający prawidłowo wykonany slajd wnosi opłatę wyłącznie za publikację. Zmiany, poprawki, dostosowanie slajdu do warunków technicznych jest usługą płatną.
 • Ogłoszenia i reklamy, które:
 • naruszają prawo,
 • naruszają prawa osób trzecich (dobra osobiste, prawa autorskie),
 • naruszają dobre obyczaje oraz normy moralno-etyczne,
 • mają charakter towarzyski lub podtekst erotyczny,
 • mają charakter wypowiedzi, komentarza, opinii, oceny, podobny do postów umieszczanych na forum internetowym,
 • zawierają reklamy serwisów lub usług, które w jakikolwiek sposób mogą być konkurencyjne dla Portalu lub jego Partnerów nie będą publikowane.
 • W przypadku stwierdzenia, że treść ogłoszenia (zarówno bezpłatnego jak i płatnego) narusza postanowienia niniejszego regulaminu, Administrator Portalu zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji.
 • W przypadku zlecenia publikacji długoterminowej (dwa tygodnie i dłużej) Użytkownik ma prawo zlecenia wymiany slajdu. Nia ma możliwość okresowego zawieszania publikacji.
 • Zlecone usługi wprowadzane są do systemu w każdy poniedziałek (również w dni świąteczne).
 • 4
  OPŁATY
 • Slajdy kierowane są do publikacji po opłaceniu nalezności w wysokości wynikającej z wystawionej faktury VAT. W przypadku braku zapłaty publikacja zostaje wstrzymana do czasu uregulowania należności. Publikacja następuje w pierwszy poniedziałek następujący po dniu wpłaty należności za publikację.
 • Kwotę należną za usługę należy opłacić przelewem na konto wskazane na fakturze dostarczonej w mailu potwierdzającym wpływ zlecenia i jego numer.
 • Portal zastrzega sobie prawo do niezwłocznego zaprzestania świadczenia usługi Użytkownikowi, bez prawa zwrotu wniesionej opłaty, jeżeli:
 • Użytkownik złamie postanowienia niniejszego regulaminu,
 • Użytkownik będzie działał na szkodę innych użytkowników portalu lub użytkowników sieci Internet.
 • 5
  ODPOWIEDZIALNOŚĆ PORTALU
 • Administrator serwisu zobowiązany jest do świadczenia usługi PTVS w pełnym zakresie z należytą starannością. Niemniej Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów.
 • Administrator zastrzega prawo do wystąpienia możliwie krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu usługi PTVS w czasie najmniejszego obciążenia, związanych z obsługą i konserwacją systemu.
 • Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w zamieszczanych ogłoszeniach i reklamach.
 • Portal nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Użytkowników korzyści.
 • Odpowiedzialność Portalu jest w każdym przypadku ograniczona do wartości opłaty wniesionej przez Użytkownika.
 • 6
  REKLAMACJE
 • Reklamacja w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług winna zostać przesłana w formie listu e-mail na adres: telewizjasuwalki@gmail.com i określać:
 • dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Klienta usługi Ogłoszenia,
 • dane ogłoszenia umożliwiające jego identyfikację (numer zlecenia ogłoszenia, datę jego dodania)
 • zarzuty Użytkownika,
 • okoliczności uzasadniające reklamację.
 • Portal obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w możliwie szybkim terminie, maksymalnie w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
 • Do umowy pomiędzy Użytkownikiem a Portalem zastosowanie ma prawo polskie. Strony zobowiązane są do przestrzegania aktualnie obowiązujących norm prawnych.
 • Wszelkie spory mogące wyniknąć z umowy pomiędzy Użytkownikiem a Portalem, którym nie uda się zapobiec w drodze negocjacji, rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.
 • Opłata z niewykorzystany czas publikacji nie podlega zwrotowi.
 • Portal ma prawo do rozwiązania umowy w przypadku złamania przez Użytkownika postanowień regulaminu.