Regulamin

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
 2. Portal Internetowy TV Suwałki, na który składają się w szczególności Serwisy i Usługi zdefiniowane w Rozdziale II (Definicje) poniżej, udostępniany jest Użytkownikom przez Telewizję Suwałki – Studio Intro TVS & BTM z siedzibą w Suwałkach przy ul. K.O.Falka 1 lok. 18 (16-400 Suwałki) NIP 844-108-27-64, zwaną dalej Usługodawcą lub TVS.
 3. Portal Internetowy działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. W ramach Portalu Internetowego TVS działają udostępniane we własnym imieniu przez Usługodawcę Serwisy i Usługi.
 5. Użytkownicy mają możliwość korzystania z serwisów i usług osób trzecich za pośrednictwem Portalu Internetowego TVS poprzez stosowne połączenia do stron internetowych osób trzecich. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim stosuje się regulaminy lub inne dokumenty określone przez osoby trzecie świadczące daną usługę lub udostępniające dany serwis, a Usługodawca nie jest stroną umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a osobą trzecią w tym zakresie ani też nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone na rzecz Użytkowników przez osoby trzecie.
 6. Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Portalu Internetowego TVS. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług lub Serwisów w Portalu TVS, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 7. Z wyłączeniem Usług i Serwisów określonych w szczególnych regulacjach, w tym w odrębnych regulaminach, cennikach, specyfikacjach technicznych, informacjach itp., niniejszemu Regulaminowi podlegają wszystkie Serwisy i Usługi świadczone w Portalu Internetowym TVS.
 8. Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu Internetowego TVS, w szczególności z Usług i Serwisów dostępnych w Portalu, Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Portalu Internetowego TVS Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby TV Suwałki.
 10. DEFINICJE
 11. Portal Internetowy TVS– zorganizowana platforma internetowa składająca się ze stron i innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, będąca własnością Studia Intro TVSuwałki & BTM i dostępna pod adresem www.tvsuwalki.pl lub pod innym adresem, do którego prawa przysługują Studiu Intro TVS & BTM;
 12. Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu TVSuwałki oraz Usług dostępnych w Portalu TVS;
 13. Serwisy – wyodrębnione w ramach Portalu TVSuwałki serwisy internetowe (www) oferowane Użytkownikom pod poszczególnymi domenami, do których prawa przysługują TVSuwałki;
 14. Partner – każdy podmiot współpracujący z TVSuwałki na podstawie stosownej umowy;
 15. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników dostępne w Portalu TVSuwałki, umożliwiające w szczególności:
 16. a) zapoznawanie się z materiałami przygotowanymi przez TVSuwałki lub Partnerów,
 17. b) korzystanie z funkcjonujących w ramach Serwisów mechanizmów informatycznych,
 18. c) dokonywanie transakcji handlowych w sieci Internet,
 19. d) korzystanie z pozostałych zasobów sieci Internet;
 20. Materiały – teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU TVS

 1. W ramach Portalu TVSuwałki Użytkownik może korzystać w szczególności z następujących Usług:
 2. a) zapoznawać się z Materiałami udostępnionymi w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia lub aplikacji, którymi Użytkownik się w tym celu posługuje, poprzez strony internetowe Portalu TVSuwałki lub w ramach usług telekomunikacyjnych za pośrednictwem aparatów telefonicznych i innych urządzeń mobilnych (np. sms/mms) lub za pośrednictwem kanałów RSS;
 3. b) zlecać TVSuwałki nieodpłatne i płatne usługi ogłoszeniowe i reklamowe;
 4. c) korzystać z Serwisów społecznościowych umożliwiających prezentację osoby Użytkownika, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów pomiędzy poszczególnymi Użytkownikami w celu wymiany poglądów i informacji, w szczególności w ramach czatów, forów dyskusyjnych itp.;
 5. Świadczenie Usług na rzecz Użytkowników w Portalu TVSuwałki odbywa się na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, z wyłączeniem Usług opisanych w odrębnych regulaminach.
 6. Z zastrzeżeniem pkt 4 poniżej do zawarcia pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem umowy o świadczenie Usług w Portalu TVSuwałki dochodzi w momencie wpisania przez Użytkownika stosownego adresu URL strony internetowej Serwisu/Portalu TVS w przeglądarce internetowej, natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie Usług w Portalu TVSuwałki dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu/Portalu TVS.
 7. Tryb i warunki zawierania oraz rozwiązywania umów o świadczenie usług ogłoszeniowych i reklamowych :
 8. a) ogłoszenia drobne pochodzące od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i nie związane z działalnością gospodarczą (prywatne) są świadczone nieodpłatnie. Odpowiedzialność za ich treść ponosi Użytkownik.
 9. b) pozostałe ogłoszenia i reklamy są płatne wg cennika dostępnego u właściciela Portalu / Serwisu. Regulamin Usług dostępny jest w siedzibie TV Suwałki.
 10. Jeżeli szczególne regulacje dotyczące danej Usługi lub danego Serwisu, o których mowa w niniejszym Regulaminie nie stanowią inaczej, korzystanie przez Użytkownika z Usługi w Portalu TVSuwałki jest bezpłatne.
 11. W Portalu prezentowane są Materiały, w tym treści informacyjne oraz treści reklamowe, o których mowa w pkt.7 poniżej.
 12. Usługodawca ma prawo zamieszczania w Portalu TVSuwałki treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów Usługodawcy lub Partnerów. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Portalu TVSuwałki i prezentowanych w nim Materiałów.
 13. Portal TVSuwałki zastrzega sobie prawo do ograniczenia wybranym użytkownikom dostępu do części lub całości prezentowanych w Portalu treści w przypadku stosowania przez tych użytkowników sprzętu lub oprogramowania wpływającego na sposób odbioru treści prezentowanych w Portalu, w tym w szczególności ograniczającego lub wyłączającego publikację określonych treści z Portalu.
 14. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Portalem TVSuwałki prosimy kierować na adres: telewizjasuwalki@gmail.com
 15. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
 16. Portal TVSuwałki oraz Materiały w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w Portalu TVSuwałki, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.03.119.1117 j.t. z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.03.153.1503 j.t. z późn. zm.).
 17. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w Portalu TVSuwałki przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Usługodawca prezentuje w Portalu TVSuwałki utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
 18. Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w Portalu TVSuwałki Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych.
 19. Bez uprzedniej zgody Usługodawcy Użytkownicy mogą korzystać z Portalu TVSuwałki oraz utworów i baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. W szczególności niedopuszczalne jest:
 20. a) zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie w sieci Internet Portalu TVSuwałki lub jego części lub utworów zamieszczonych w Portalu TVSuwałki lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa; b) pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej – co do jakości lub ilości – części.
 21. Zamieszczając Materiały w Portalu TVSuwałki Użytkownik oświadcza, że przedmiotowe Materiały są wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, oraz że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku, do tego, aby Materiały mogły być udostępniane na łamach Portalu TVSuwałki i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich oraz oświadcza, że treść i forma Materiałów nie narusza obowiązujących przepisów.
 22. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA PORTALU TVS
 23. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu TVSuwałki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta), a w szczególności do:
 24. a) niezamieszczania treści popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);
 25. b) niezamieszczania treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy;
 26. c) niezamieszczania treści powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami;
 27. d) niezamieszczania treści propagujących używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu substancji psychoaktywnych, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;
 28. e) nierozpowszechniania treści pornograficznych;
 29. f) nieuprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej,
 30. g) nieuprawione jest dokonywanie jakichkolwiek testów penetracyjnych i testów bezpieczeństwa Serwisów Portalu TVSuwałki.
 31. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw, w szczególności majątkowych praw autorskich, ani dóbr osób trzecich.
 32. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w Portalu TVSuwałki Materiały, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.
 33. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Portalu TVSuwałki treści o charakterze bezprawnym.
 34. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY
 35. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 36. a) sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Portalu TVSuwałki, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;
 37. b) Materiały, w tym komentarze, zamieszczane w Portalu TVSuwałki przez Użytkowników;
 38. c) jakiekolwiek szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika;
 39. d) informacje pobrane z Internetu, w szczególności z Portalu TVSuwałki, ani za skutki ich wykorzystania przez Użytkowników oraz za ich przydatność dla Użytkowników;
 40. e) niezależne i niezawinione błędy w działaniu aplikacji udostępnianych Użytkownikom w ramach Portalu TVSuwałki;
 41. f) szkody spowodowane przyczynami niezależnymi i niezawinionymi od Usługodawcy, w szczególności spowodowane siłą wyższą.
 42. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika z Portalu TVSuwałki w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa.
 43. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.

VII. WARUNKI TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z USŁUG W PORTALU TVS

 1. Do korzystania z Usług w Portalu TVS niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia mającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.
 2. Odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych Usług mogą określać dodatkowe warunki techniczne niezbędne do korzystania z tych Usług.

VIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Usługodawca informuje, iż podczas korzystania z Portalu TVS w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies” (dalej: pliki „cookies”) lub stosowane są inne technologie (np. local storage). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w Portalu TVS. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 3. DANE OSOBOWE
 4. W przypadku korzystania z niektórych Usług w Portalu TVSUżytkownik może podać swoje dane osobowe – podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do świadczenia Usługi w Portalu TVS. Przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 j.t. z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204 z późn. zm.).
 5. Administratorem udostępnionych przez Użytkowników danych osobowych jest Studio Intro TVS & BTM, o ile odrębny regulamin lub formularz dotyczący danej Usługi nie stanowi inaczej.
 6. Usługodawca przetwarzać będzie dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu wykonania danej Usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w innym celu niż wskazany w zdaniu poprzednim odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.
 7. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy się zwrócić listownie do Usługodawcy na adres STUDIO INTRO TVS& BTM , UL. UTRATA 1 B, 16-400 SUWAŁKI lub wysłać wiadomość drogą e- mailową na adres: telewizjasuwalki@gmail.com. W przypadku, gdy dane osobowe są konieczne do wykonania danej Usługi żądanie usunięcia tych danych osobowych jest równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie danej Usługi.
 8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
 9. Każdemu Użytkownikowi Portalu TVS przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu TVS.
 10. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: telewizjasuwalki@gmail.com lub listownie na adres: STUDIO INTRO TVS& BTM , UL. K.O.Falka 1 lok. 18 , 16-400 SUWAŁKI
 11. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
 12. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.
 13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 3 powyżej – o nie więcej niż 10 dni – w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Usługodawcy (awarie sprzętu, sieci internetowej itp). Usługodawca ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień, co może przedłużyć okres rozpoznania reklamacji.
 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 15. Niniejszy Regulamin może być w każdej chwili zmieniany przez Usługodawcę. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Portalu TVS.
 16. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu TVS po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.
 17. Regulamin oraz wszystkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Portalu TVS.
 18. Usługodawca – w każdym czasie – ma prawo zaprzestania świadczenia lub modyfikacji Usług lub Serwisów dostępnych w Portalu oraz wprowadzania nowych Usług lub Serwisów do Portalu.

 

Facebook Comments Box