Wojewoda: unieważnienie uchwał w sprawie skarg rodziców z Becejł uzasadnione i konieczne

Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski unieważnił wszystkie cztery uchwały Rady Gminy Szypliszki, podjęte w sprawie skarg rodziców dzieci z Becejł na działalność wójta tej gminy. Postępowanie nadzorcze zostało wszczęte kilkanaście dni temu, a jego wynik rozwiewa wszelkie wątpliwości: uchwały uznające skargi rodziców za bezzasadne podjęto z istotnym naruszeniem prawa. Dlatego jedynym wyjściem było  wyeliminowanie ich z obiegu prawnego.

Jak czytamy w uzasadnieniu wszystkich czterech  rozstrzygnięć nadzorczych „(…) analiza sporządzonego do kwestionowanego aktu uzasadnienia wykazała, iż zawiera ono jedynie zbiór ogólnych informacji dotyczących wniesionej skargi oraz chronologię czynności związanych z rozpatrzeniem skargi. (…)

Wojewoda Podlaski stwierdził również, że brakuje w nich uzasadnienia faktycznego oraz prawnego decyzji radnych. W zawiadomieniach o sposobie załatwienia skarg zabrakło także wymaganego pouczenia.

Wojewoda wyjaśnił radnym z Szypliszk, że uzasadnienie faktyczne powinno wskazywać w szczególności:

  1. fakty, które organ uznał za udowodnione
  2. dowody, na których się oparł
  3. przyczyny, dla  których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej.

W uzasadnieniach rozstrzygnięć wojewoda również wyjaśnił  radnym, co oznacza pojęcie :”uzasadnienia prawnego”: tłumaczy im, że uzasadnienie uznania skargi za bezzasadną musi  zawierać wyjaśnienie podstawy prawnej z przytoczeniem przepisów prawa.

„(…) Organ (…)  musi zawsze w sposób nie budzący wątpliwości wykazać bezzasadność skargi i wyjaśnić prawne podstawy swego rozstrzygnięcia. (…)” – podkreśla Wojewoda Podlaski we wszystkich czterech rozstrzygnięciach.  Zarzuca także, że wyjaśnienia zawarte w uzasadnieniach poszczególnych uchwał w sprawie skarg na działalność wójta są lakoniczne, nie wynika z nich  jakich ustaleń dokonano w toku rozpatrywania skargi.

Mocne słowa czytamy w dalszej części:

„(…) Stwierdzone nieprawidłowości nie tylko uchybiają normie zawartej w art. 238 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, lecz prowadzą również do naruszenia fundamentalnych zasad, którymi organ administracji powinien się kierować w toku postępowania. Zgodnie bowiem z art. 7 ww. ustawy organy administracji stoją na straży praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli. Z kolei art. 8 omawianej ustawy stanowi, że postępowanie powinno być prowadzone w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej.” 

Czy ta lekcja prawa odniesie skutek – przekonamy się niebawem, bo Wojewoda pouczył także radnych, iż zobowiązani są do ponownego rozpatrzenia przedmiotowych skarg. Czy tym razem zrobią to bez naruszania prawa – czas pokaże. Należy jednak zauważyć, że wśród radnych Gminy Szypliszki znalazł się chlubny wyjątek: radny Sławomir Jaśkiewicz, który w głosowaniach sprzeciwiał się podjęciu unieważnionych teraz uchwał.

(red.)

Facebook Comments Box
guest
1 Komentarz
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Działkowiec
Działkowiec
01/11/2017 13:03

W Szypliszkach nie ma WÓJTA tam jest tylko NACZELNIK i to ON niepodzielnie rządzi Radą GMINY i jej Przewodniczącym jak DYKTATOR.

1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x